Психологическо консултиране на работното място

Социалната политика на една организация е от съществено значение за нейния имидж, ефективност и конкурентно-способност, освен това е израз на загриженост за екипа. Вниманието, което организацията демонстрира към нуждите и потребностите на своите служители е от ключово значение за мотивацията, удовлетвореността и лоялността, която те ще демонстрират към нея впоследствие.

Психологическо консултиране на работното място като част от социалния пакет на компанията. Психотерапията на работното място е все още модерна за Българските организации и стандарти услуга. Услугата промотира и цели психично здраве, емоционален баланс, удовлетвореност и висока мотивация на работното място.

Често срещан проблем в организацията е служителя да пренесе преживяванията и емоциите от семейството си и личния живот в отношенията си с екипа и мениджмънта. Вследствие на преживяване на тежка депресия например, е възможно човек на ключова позиция в организацията да не успява да върши задълженията си, да влоши отношенията с колегите си, да изгуби мотивация за работа, което от своя страна да доведе до напускането или освобождаването на съответния служител и до загуба на качествен човешки ресурс.

Високата тревожност и по-сериозни симптоми като панически атаки на работното място затрудняват извършването на работните задължения. Доказано е че, хората склонни към перфекционизъм страдат много по-често от депресивни и тревожни разстройства.

Професионалното прегаряне, по-известно като burnout”, чиято основна причина е неумение в управление на стреса, се среща сред голяма част от служителите и много често е причина за понижена работоспособност, загуба на концентрация, загуба на удовлетворение от работата, неглижиране на служебните задължения, спад в мотивацията и непрестанна умора.

Наличието на обучен специалист-клиничен психолог, който помага в справянето с негативните емоции, преживявания и отношения и улеснява и подкрепя ефективната комуникация и адаптивното поведение е предпоставка за добро управление на екипа и човешкия потенциал.

Очаквани резултати от процеса:

  1. Повишаване мотивацията и удовлетвореността от работния процес
  2. Повишаване ефективността на работния процес на всеки отделен член на екипа, както и на екипа като цяло.
  3. Подобряване на психичното здраве и емоционален контрол на служителите
  4. Създаване и укрепване на лоялността към организацията
  5. Затвърждаване на екипния дух
  6. Подобряване на комуникацията в екипа
  7. Изграждане на умения за решаване на конфликти
  8. Развиване на умения за емпатия (способност за разбиране и откликване на чувствата на другите) и ментализация (способност за “четене” на ума на другите.
  9. Изграждане и развиване на умения за управление на жизнени кризи