Психодиагностика

Психодиагностичният процес е първо и необходимо условие, предшестващо терапевтичната дейност. Той е важно условие, даващо информация за когнитивното, личностово ниво на функциониране, поведенчески модели, стил на родителстване, семейни модели и др.

Терапевтичните план и цели се определят на база на психодиагностичния процес и заявката на клиента.

Процесът включва:

1/Когнитивни процеси и функциониране-внимание, памет и мислене

2/ Личностови характеристики, предиспозиции и личностно функциониране

3/ Разпознаване и идентифициране на семейно функциониране и семейна динамика

4/ Определяне стил на родителстване/жизнен етап, който се намира индивидът/семейството

5/ Идентифициране на модели на поведение на личността/ семейните членове

Тези характеристики и параметри биват измервани посредством стандартизирани въпросници, интервю, проективни методики, наблюдение.

Психодиагностичният процес е необходим при издаване на психологическа експертиза/становище, която да послужи пред съда.